» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 22 בינואר 2021
המשך הטבלה
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  S  SMB  ERR  המשך הטבלה גרסה להדפסה

תאור

הודעת שגיאה

שם קובץ כבר קיים

{Dup filename}

סוף הקוב נמצא בתור המדפסת

{EOF on printer}

מערך של הודעת שיגאה

{Err buffered}

חיבור של הודעת שגיאה

{Err logged}

תצוגה של הודעת שגיאה

{Err displayed}

Filespec לא נמצא

{File not found}

גודל הקובץ הגיע למקסימום

{File too big}

שגיאה כללית בדיסק

{Gen disk failure}

זכויות גישה לא מספיקות

{Insuf acc rights}

שם לא תקף סופק על חיבור עץ

{Invalid name}

הוגדר צינור לא תקף

{Invalid pipe}

קונפליקטים של נעילה/שחרור עם מנעולים אחרים

{Lock conflict}

הושמדו בלוקים של בקרת זיכרון

{Memory blks lost}

לא ניתן להשמיד. מגיעים עוד נתונים.

{More data coming}

הקובץ בשימוש כאשר זקוקים להתקן בלוק

{Need block device}

חייבים להגדיר את קובץ הנתונים

{Need data file}

בלוקי בקרת Out of file

{No FCBs available}

לא נמצאו יותר קבצים תואמים

{No more files}

שום תהליך אינו זמין לצינור

{No proc to pipe}

כתיבה לצינור ללא תהליכי קריאה

{No read process}

לא נותרו משאבים בשרת

{No resources}

אין מקום להודעת מערך

{No room f/message}

חובה להגדיר מדריך

{Not a directory}

אין קבלה של הודעות

{Not receiving}

הסמפור אינו זמין

{No semaphores}

פקודת SMB הושלמה בהצלחה

{OK}

לא נותר מקום בדיסק תור ההדפסה

{Out of disk space}

יותר מידי קבצים פתוחים

{Out of handles}

אין מספיק זיכרון על השרת

{Out of memory}

אין דפים במדפסת

{Out of paper}

תהליך הצינור עסוק, יש להמתין

{Pipe is busy}

השמדת תהליך צינור

{Pipe is closing}

טבלת תור קובץ הדפסה מלאה

{Print Q full}

טבלת תהליך שרת מלאה

{Proc table full}

שגיאת קלט/פלט מרוחקת

{Rem I/O error}

סקטור לא נמצא

{Sector not found}

הונפק Seek לצינור

{Seek on pipe}

שגיאת שרת כללית

{Server error}

עצירת שרת

{Server paused}

לא נותר מקום במערך השיתוף

{Share buffer out}

שיתוף קונפליקטים עם קבצים קיימים

{Share conflict}

Syntax error בשם נתיב

{Syntax error}

הפרעה בקריאה למערכת

{Sys call intruptd}

גלישת יתר בטבלה פנימית

{Table overflow}

יש צורך בהתקן טרמינל

{Terminal needed}

הפעולה יצאה מתחום הזמן

{Timed out}

יותר מידי קישורים

{Too many links}

יותר מידי שמות משתמש מרוחק

{Too many names}

גבול מזהה משתמש הגיע לקצהו

{Too many UIDs}

יחידה לא ידועה

{Unit unknown}

שגיאה לא מוגדרת

{Unknown error}

אין כזה תהליך

{Unknwn process}

כתיבה על דיסקט המוגן מפני כתיבה

{Write protected}

דיסקט לא נכון הוכנס לכונן

{Wrong diskette}

 

 03-02-04 / 13:27  עודכן ,  24-01-04 / 13:15  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 ERR - הקודםהבא - T 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 3